Skip to main content

Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 27 oktober 1995.


Artikel 1

1. Van de te houden Algemene Ledenvergadering geeft het bestuur, onder opgave van de te behandelen punten, schriftelijk kennis aan de leden.
2. Een Algemene Ledenvergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd.
3. Bij de toepassing van het gestelde onder 1 en 2 dient de desbetreffende regelgeving in de Statuten te worden nageleefd.

Artikel 2

De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de leden, waarbij hij/zij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt; wijziging van de bij de oproeping voor de vergadering gevoegde agenda is slechts toegestaan, indien alle ter vergadering aanwezige bestuursleden daarmee akkoord gaan.

Artikel 3

1. Met in acht name van het daartoe in de Statuten bepaalde, wordt over personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd.
2. In geval van twijfel beslist de voorzitter. Indien onmiddellijk, na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt toepassing van artikel 12, lid 8 van de Statuten plaats.

Artikel 4

Alle besluiten eisen een meerderheid van stemmen, zoals in de Statuten is aangegeven.

Artikel 5

De goedkeuring van de kascommissie wordt door de Algemene Ledenvergadering beschouwd als décharge van het bestuur voor haar beheer over bet afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 6

1. Elk lid, mede-lid of ere-lid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen.
2. Deze voorstellen en moties worden, na toelichting door de indiener(s), op de agenda van de volgende ledenvergadering geplaatst, mits de vergadering zich in meerderheid daarvoor verklaart.
3. Over voorstellen die niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen.

Artikel 7

1. Ieder gewoon lid, mede-lid of ere-lid heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten, uitgezonderd de Algemene Ledenvergadering.
2. Het lid dat van dit recht gebruik maakt, meldt de aanwezigheid van zijn introducé bij de voorzitter, die hiervan melding doet aan de aanwezige leden.
3. Degene die van dit recht gebruik maakt, neemt van de introducé alle verplichtingen op zich, als gelden deze haar/hemzelf.
4. Van de aanwezigheid van introducés wordt, zo nodig, aantekeningen gehouden op de presentielijst.

Het Bestuur

Artikel 8

1. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de Algemene Ledenvergadering, welke binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.
2. Bij het ontstaan van een of meerdere tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 9

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter is bepaald; de Algemene Ledenvergadering als door het bestuur vastgesteld.

Artikel 10

1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij kopie houdt. Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris getekend voor zover dit niet anders bij wet, verordening of statuten wordt vereist.
2. Hij houdt de notulen van de vergaderingen in een afzonderlijk daartoe bestemd boek of doorlopend genummerd losbladig systeem, welke hij na goedkeuring met de voorzitter ondertekent. Deze verplichting rust op hem, die in plaats van de secretaris notuleert.
3. Hij houdt een presentielijst van de op vergaderingen aanwezige leden bij. Elk ter vergadering aanwezig lid is verplicht deze presentielijst te tekenen.
4. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de gang van zaken in en de toestand van de vereniging dat, na goedkeuring door het bestuur, in de Algemene Ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld.

Artikel 11

1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties.
2. De invordering van de contributie is aan hem opgedragen.
3. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen die de som van € 2.000,- te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van bet bestuur.
4. Hij is belast met bet behoorlijk bijhouden van een kasboek.
5. Hij dient op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar van de vereniging af te leggen.

Artikel 12

Het bedrag van de waarde, bedoelt in artikel 10, lid 5 sub 1 van de statuten zal jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld.

Artikel 13

1. Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij beëindiging van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken, goederen en vermogensbestanddelen in goede staat aan het bestuur af te staan.
2. Deze overdracht geschiedt tenminste op basis van (een) door bet bestuur vastgestelde inventarislijst(en).

Toelichting

Onder functionarissen worden onder andere begrepen leden van bestuurscommissies, regiovertegenwoordigers en leiders van trainingsgroepen.

De Leden

Artikel 14

1. Zij, die wensen op te houden lid van de vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk vier weken vóór het eindigen van het lopende kalenderjaar schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar maken.
2. Heeft opzegging niet vóór die datum plaatsgevonden, dan is men verplicht alsnog de contributie voor het gehele daaropvolgende jaar te voldoen.

Artikel 15

1. Het bestuur heeft het recht om een lid na een officiële aanmaning, dat is door toezending van een aangetekende brief, aan de Algemene Ledenvergadering wegens wanbetaling tot ontzetting voor te dragen.
2. Een aldus ontzet lid kan zich, wanneer hij/zij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd, weer opnieuw aanmelden als lid. Zij, die na 1 juli lid worden,betalen voor het lopende kalenderjaar de helft van de jaarlijkse contributie mits zij gelijktijdig de jaarcontributie van bet volgende kalenderjaar betalen.

Artikel 16

1. Zij, die na 1 juli lid worden, betalen voor het lopende kalenderjaar de helft van de jaarlijkse contributie mits zij gelijktijdig de jaarcontributie van het volgende kalenderjaar betalen.

Artikel 17

Per wooneenheid op hetzelfde adres, alwaar tenminste één lid de volledige contributie voldoet, kunnen de andere bewoners gebruik maken van bet mede-lidmaatschap, genoemd in lid 3 van artikel 4 Statuten, waarvoor een gereduceerde contributie geldt. Mede-leden hebben alle rechten en plichten aan bet lidmaatschap verbonden, behoudens het recht op de ontvangst van bet clubblad. Onverminderd hetgeen dienaangaande in de statuten is bepaald, heeft bet bestuur niet de verplichting om mede-leden op een andere wijze te informeren over onder andere vergaderingen, bijeenkomsten en dergelijke.

Reglementen

Artikel 18

1. Er is een Fokreglement dat een onderdeel van bet Huishoudelijk Reglement uitmaakt. De artikelen 19.1 en 20 zijn erop van toepassing. Het is slechts geldig voor zover het geen bepalingen bevat die strijdig zijn met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement.
2. Er is een Reglement Pupbemiddeling dat een onderdeel van het Huishoudelijk Reglement uitmaakt. De artikelen 19.1 en 20 zijn erop van toepassing. Het is slechts geldig voor zover het geen bepalingen bevat die strijdig zijn met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 19

1. Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een Algemene Ledenvergadering met minstens tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.

Artikel 20

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de Algemene Ledenvergadering.