Skip to main content

Reglement Pupinformatie

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering 7 april 2016


De pupinformatie is een dienstverlening van de vereniging aan de fokkers en aan diegenen die zich een Briard wensen aan te schaffen. Pupinformatie wordt alleen verstrekt over nesten die gefokt zijn conform de regels van het fokreglement van de Nederlandsche Briard Club. Om in aanmerking te komen voor pupinformatie dient aan de volgende regels te worden voldaan.

1. Bij voorkeur 2 maanden voor de te verwachten loopsheid doet de eigenaar van de teef, door inzending van het “meldingsformulier fokaanvraag” , melding aan de Fok Aangelegenheden Commissie( FAC) van het voornemen de teef te laten dekken, mits de hond ten tijde van de dekking gekwalificeerd is. Pupinformatie wordt alleen verstrekt indien de toetsing door de FAC, aan de hand van de vereiste bescheiden, uitwijst dat de voorgenomen oudercombinatie aan de bepalingen van het fokreglement voldoet.

2. De fokker meldt de dekking zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen, schriftelijk aan het secretariaat van de FAC door middel van een kopie van het dek aangifteformulier dat aan de Raad van Beheer verzonden moet worden.

3. De fokker meldt de geboorte zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen schriftelijk aan het secretariaat van de FAC door middel van een kopie van het geboorteaangifteformulier dat aan de Raad van Beheer moet worden verzonden. Bij deze melding wordt tevens aangegeven voor hoeveel pups pupinformatie gewenst wordt.

4. Afdracht:
a. In overeenstemming met art.18 lid 2 van het huishoudelijk reglement wordt de fokker acht weken na de geboorte belast met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen bijdrage per pup. Hiervoor wordt een nota toegezonden die binnen een maand moet worden voldaan.
b. Deze afdracht is verplicht voor ieder nest, dat gefokt wordt door een lid van de Nederlandsche Briard Club, ook indien geen pupinformatie is gevraagd c.q. heeft plaatsgevonden en dient als bijdrage in de kosten gemaakt door de FAC.

5. Indien de fokker gelijktijdig nog een nest Briards heeft dat niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in het fokreglement, dient de fokker dit te melden. In dat geval wordt voor geen van de nesten pupinformatie aan derden gegeven.

6. De fokker dient aspirant-kopers die door de pupinformatie naar hem zijn verwezen doch geen pup bij hem kopen, terug te verwijzen naar de pupinformatie. Hij meldt direct aan de pupinformatie wanneer alle pups zijn verkocht.

7. Pupinformatie wordt alleen verleend
a. als de fokker in Nederland woont;
b. als de fokker ten tijde van de dekking tenminste een half jaar lid is van de Nederlandsche Briard Club;
c. als de bepalingen van het fokreglement zijn nagekomen;
d. als de regels van het pupinformatie-reglement zijn nagekomen;
e. voor de eerste 3 nesten per fokker per jaar.

8. In aanvulling op het gestelde in artikel 7 geldt het volgende:
a. Bij in gebreke blijven aan de regels van artikel 7 h van het fokreglement van de Nederlandsche Briard Club zal voor het eerstvolgende nest geen pupinformatie worden verstrekt.
b. Bij in gebreke blijven aan de regels van artikel 2 en 3 van het fokreglement van de Nederlandsche Briard Club zal gedurende anderhalf jaar geen pupinformatie worden verleend.
c. In alle gevallen worden de redenen van het niet verlenen van pupinformatie vermeld in het eerstvolgende clubblad.

9. De bepalingen in dit reglement dienen uitsluitend als aanvulling op hetgeen is bepaald in de statuten, het huishoudelijk reglement en het fokreglement van de Nederlandsche Briard Club en zullen nimmer op zodanige wijze worden uitgelegd en/of toegepast, dat zij daarmee in strijd zouden zijn.

10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Nederlandsche Briard Club.

11. Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandsche Briard Club.